Voorpagina Voorwoord Aemosa Woonzorg Incluzio Leiderdorp Samen Zorgverlening Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp Het Gouden Hart Leiden Mijnleiderdorp.nl Stichting iDb Paramedisch Centrum Lagas - De Binnenvest De Binnenvest Aemosa - Saton Optiek Saton Optiek Leiderdorp Gemiva - ActiVite ActiVite

Wij leveren een bijdrage om discriminatie aan te pakken en inclusie te bevorderen

Op het gebied van de kwaliteit van het leven krijgt de gemeente Leider­dorp een hogere waardering dan het landelijke gemiddelde. Inwoners van Leiderdorp zijn vooral positief over de wijze waarop zij zichzelf mogen zijn, de veiligheid van hun woonomgeving en staan positief in het leven. Er zijn helaas ook signalen en gegevens van bijvoorbeeld de ­Politie en Stichting iDb die aangeven dat sommige inwoners het open, veilig en inclusieve karakter van de gemeente niet of onvoldoende ervaren. Zij worden geconfronteerd met obstakels die hun toegang tot voorzieningen belemmeren en met voorvallen en incidenten die zij als discriminatie of sociale uitsluiting ervaren. Stichting iDb wil deze inwoners van Leiderdorp bereiken, adviseren en ondersteunen zodat zij zich ook veilig en geaccepteerd voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat kan Stichting iDb voor u betekenen?

Inwoners van Leiderdorp die discriminatie of uitsluiting ervaren kunnen dit op verschillende manieren melden. Dat kan via:

Stichting iDb werkt volgens eisen die in de wet zijn vastgesteld en gaat vertrouwelijk om met gegevens van de melder.

Wat gebeurt eR na de melding?

De klachtbehandelaars van de stichting nemen binnen twee werkdagen contact op met de melder om een beeld te krijgen van de situatie. Dit kan ­telefonisch, per mail of door een persoonlijk gesprek. Tijdens of na dit contact wordt samen met de melder gekeken naar hoe het beste kan worden gehandeld en over wat men van de stichting mag verwachten. Er worden geen stappen ondernomen zonder toestemming van de melder.

Melden doe je voor jezelf en voor anderen

Uit ervaring blijkt dat personen die met ongelijke behandeling worden geconfronteerd behoefte hebben aan advies en informatie over hoe zij het beste kunnen handelen. Een luisterend oor kan voldoende zijn maar in situaties waarbij verdere stappen moeten worden ondernomen moet men kunnen rekenen op advies en ondersteuning. Omdat discriminatie en sociale uitsluiting ook het vertrouwen in anderen en de samenleving ondermijnen, is het van belang om signalen uit meldingen en klachten op te pakken en te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

Personen die discriminatie en sociale uitsluiting melden komen voor zichzelf op maar dragen ook bij aan het aanpakken en voorkomen van ongelijke behandeling en uitsluiting.

  • Stichting iDb voert de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.
  • Stichting iDb is ook actief op het gebied van voorlichting en preventie. Er wordt nauw samengewerkt met scholen, belangenorganisaties, welzijnsorganisaties en anderen die zich inzetten voor non-discriminatie, sociale veiligheid en inclusie.
  • Wij verzorgen gastlessen op scholen, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen voor professionals en vrijwilligers en ontwikkelen ook projecten en programma’s die aanspreken en anderen stimuleren om zich in te zetten voor open, veilige en inclusieve gemeenten.

MEER INFORMATIE?
Bezoek onze website stichtingidb.nl of bel
070 302 86 86