Scholen en gemeente hand in hand voor sociaal welzijn van de jeugd

_BT Clear

_BT Clear

De coronacrisis heeft ook het onderwijs tot in de kern geraakt. Met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs krijgen leerlingen begeleiding om opgelopen achterstanden in te kunnen halen. Maar er is volgens rector Mark de Kievit van het Fioretti College in Lisse nog een lange weg te gaan. “Veel scholen hebben niet eerder zoiets ingrijpends meegemaakt. Het is essentieel dat de gemeente, onderwijsaanbieders en welzijnsorganisaties uit de regio hun samenwerking verbreden en voortzetten, ook na de coronacrisis.”

Trots

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, heeft het Fioretti College zich krachtig door de lockdowns heengeslagen. “Ik ben trots op hoe de adviesgroep, leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad hebben samengewerkt tijdens deze crisis. Al lerende laat je daar soms steken bij vallen, maar door te blijven communiceren met leerlingen en ouders wisten we die ervaring om te buigen tot iets leerzaams. In mijn ogen een groot goed”, vertelt De Kievit. Nu de scholen weer open zijn, zet het Fioretti College vol in op het organiseren sociale activiteiten. Op verzoek van de leerlingen zelf is er bijvoorbeeld een cursus programmeren en EHBO opgestart. De Kievit zag met eigen ogen wat voor impact de coronamaatregelen hebben. “Een school is een op zichzelf staande gemeenschap waar mensen samenkomen en plezier maken. Toen dat wegviel waren er zowel onder de leerlingen als het personeel mensen die daar ontzettend mee worstelden.”

Maatwerk

De rector is dan ook erg blij met de richting die de gemeente Lisse in ingeslagen met het Nationaal Programma Onderwijs oftewel het Deltaplan. Met het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt de overheid scholen in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs bij inhalen van leervertraging. Ook kunnen scholen met de beschikbaar gemaakte middelen andere problemen aanpakken die door de gevolgen van de coronacrisis zijn veroorzaakt. “Na raadpleging van de regionale onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties hier in de duin- en bollenstreek wil de gemeente inzetten op met name het sociale welzijn van de leerlingen. Dat is direct resultaat van de gesprekken die zijn gevoerd”, aldus De Kievit. Op het Fioretti College krijgt het Nationaal Programma Onderwijs als volgt vorm: “Om de opgelopen achterstanden in te halen, is er maatwerk nodig. Wat heeft deze student nodig om verder te komen? Dat kunnen studiegroepjes zijn, coaching of één-óp-één-begeleiding of een combinatie daarvan”, legt De Kievit uit.

Maatschappelijke stage

Naast de uitvoer van het Deltaplan, start het Fioretti dit schooljaar met maatschappelijke stages, waarbij leerlingen van alle niveaus in hun derde leerjaar minstens een week stage gaan lopen bij een lokale non-profitorganisatie. De stage heeft als doel leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leefomgeving. Het is volgens De Kievit een gezamenlijke opdracht van scholen om jongeren bewust te maken van hun eigen invloed binnen de maatschappij, nu meer dan ooit. “We zien dat door globalisering en sociale media verbinding met de eigen leefomgeving niet meer zo vanzelfsprekend is voor jongeren. Met de maatschappelijke stage geven we gehoor aan de oproep van de overheid om actief burgerschap te stimuleren en onze jongeren uit te laten groeien tot participerende en kritische burgers.”

Voorzichtig positief

De rector is voorzichtig positief wanneer hij naar de toekomst kijkt. “Corona speelt nog steeds een rol. De gevolgen zullen jarenlang merkbaar blijven en er liggen complexe vraagstukken in het verschiet. Ik denk dat met de totstandkoming van het Nationale Programma Onderwijs er een fundament gelegd waarop we verder kunnen bouwen. Denk aan de inzet van buurtcoaches op scholen bijvoorbeeld. De uitdagingen van de toekomst kunnen we het hoofd bieden wanneer gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek blijven en samenwerken”, besluit De Kievit.

_BT Clear
_BT Clear