Speerpunten campagne

_BT Clear

Zij aan zij in Lisse

 • Iedereen doet er toe, iedereen doet en denkt mee.
 • Samen maken wij Lisse mooier.

Lisse met en voor elkaar

 • In iedere wijk voor jong en oud voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting.
 • Integrale aanpak in de zorg: één gezin, één plan, één aanpak.

Lisse bouwt voor Lissers

 • Meer betaalbare woningen.
 • Leeftijdsbestendig bouwen.

Lisse moet bereikbaar worden

 • Lisse rechtstreeks aansluiten op de A44.
 • Beter onderhouden wandel- en fietspaden.
 • Wandelpad langs de Ringvaart en de Greveling.

Lisse een dorp van morgen

 • Afvalscheiden loont. Diftar niet per se de oplossing.
 • Veel groen in de wijken en droge voeten.

 • Zelfstandig Lisse. Werken aan een goed leef- en werkklimaat en een betere bereikbaarheid en meer mogelijkheden voor inwoners om mee te praten over eigen straat of wijk. Dat gaat het beste als Lisse zelfstandig blijft.
 • Betaalbaar bouwen voor lokale behoefte en creatief omgaan met ruimte en locaties. Voorrang voor eigen woningzoekenden. 
 • Goede bereikbaarheid Lisse door aanleg extra brug over Ringvaart.
 • Veilig voor fietsers en voetgangers door uitbreiding van 30 kilometerzones, waar mogelijk omzetting in fietsstraten en een verkeersluw centrum door splitsing van bestemmings- en doorgaand verkeer. 
 • Inwoners meer betrekken bij gemeentebeleid door meer openbare informatie- discussieavonden te organiseren. Inwoners praten mee over plannen en beleid. 

Wonen

 • Bouwen, bouwen, bouwen! Met behoud van het dorpse karakter en slechts op bepaalde plaatsen hoogbouw. Zoveel mogelijk duurzaam.

Klimaat

 • Schone lucht en water, meer biodiversiteit.
 • Ruimte voor groen.
 • Lisse is uiterlijk in 2050 energieneutraal. Energiebesparing versnellen, maar voorkomen van energiearmoede.

Onderwijs

 • Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs voor ieder kind. Daarin is voldoende aandacht voor cultuur en sport.
 • Aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen.

Buurtcoach

 • Voor kinderen met een beperking, zodat zij mee kunnen doen met sporten en bewegen.

Winkels open op zondag

 • Na de coronacrisis op zondagochtend en
  -avond je boodschappen kunnen doen.
_BT Clear

VVD-Lisse is een sterke lokale partij met lokale speerpunten:

 • Door het bouwen van meer betaalbare woningen, ook in hoogbouw;
 • Door actieve stappen richting een duurzamere en veilige leefomgeving;
 • Door realisatie van spoedige verbeteringen van de bereikbaarheid van Lisse;
 • Door te blijven werken aan een levendig en aantrekkelijk dorpshart;
 • Door aandacht voor meer groen aan het water bij De Greef;
 • Door behoud van een uitgaansgelegenheid voor jongeren in Lisse;
 • Door een betrouwbaar en behulpzaam bestuur;
 • Door de lastenverhoging voor inwoners te beperken tot inflatiecorrectie;
 • Door afschaffing van de hondenbelasting;
 • Door samen te werken aan een dorp waar inwoners trots op zijn.

Wonen

 • Woningen voor jong en oud.
 • Tegengaan verkrotting leegstaande panden.
 • Zelfbewoningsplicht nieuwbouw.
 • Bieden (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten.

Bereikbaarheid

 • Doortrekken N207 naar N206.
 • Aanleg Poelweg.
 • Heropenen treinstation.
 • Veilige (snel)fietspaden.

Waarderen en stimuleren vrijwilligerswerk

 • Versterken samenwerking tussen gemeente en geloofsgemeenschappen bij uitvoering maatschappelijke taken.
 • Introductie ‘Lisser doet pas’.

Jeugdzorg

 • Aandacht voor preventie, kwaliteit en continuïteit.
 • Drugsgebruik is niet ‘gewoon’.

Realistisch duurzaam, niet doorslaan

 • Verduurzamen woningen met subsidies of leningen.
 • Vergroenen van daken.
 • Samenwerken met buurgemeenten bij aanleg zonneweides en windmolens.
 • Meldpunt energiearmoede. Lisse financieel op orde

Wonen

 • Bouwen met aandacht voor groen.
 • Nieuwe woonvormen.
 • Zelfbewoningsplicht voor kopers (bestaande) woningen.

Duurzaamheid

 • Betaalbaar verduurzamen van woningen.
 • Aanleg zonnevelden stimuleren.
 • Lisse in 2030 energieneutraal.

Sociaal beleid

 • Gemeente biedt steun bij schuldsanering in de vorm van afkopen schulden of verstrekken saneringskredieten.

Gezondheid

 • Bereikbare huisartsenpost in Bollenstreek.

Veiligheid

 • Meer wijkagenten.
 • Veilig verkeer bij scholen en sport.

Cultuur voor iedereen

 • Investeren in culturele voorzieningen.
 • Behoud Bibliotheek Lisse.
 • Jaarlijks een voorstelling in Floralis voor alle basisscholen.

Slagvaardig en open vizier

 • Open bestuurscultuur.
 • Echte participatie.
 • Gedegen financieel beleid.
_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear