CDA LIJST 1
_BT Clear
_BT Clear

Kees van der Zwet

_BT Clear
_BT Clear

Lijsttrekker Kees van der Zwet: ‘Het CDA kiest voor een samenleving waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor Lisse. Het begint met zorgen voor jezelf en omzien naar anderen. Inwoners, bedrijven en verenigingen die echt hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de gemeente.’ 

_BT Clear

Financiën en economie

Het CDA streeft naar een eerlijke en duurzame economie. “Het is mooi als gemeente en lokale ondernemers samen optrekken om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ze kunnen afspraken maken over investeringen in duurzaamheid en innovatie, opleidingen voor (toekomstig) personeel en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking.”

Het centrum van Lisse moet een echt verblijfsgebied worden, met winkels en horeca. “Het CDA wil dat de gemeente het initiatief neemt om samen met ondernemersverenigingen en vastgoedeigenaren een plan te maken om leegstand te voorkomen. Goed voorbeeld is dat de gemeente nu samen met de ondernemers werkt aan een make-over van winkelcentrum Blokhuis.”

Verder moeten er meer mogelijkheden komen voor bedrijvigheid aan huis. “Geen detailhandel en ook geen bedrijven die overlast veroorzaken, maar de gemeente moet dit soort aanvragen op basis van een ‘ja-mits’-benadering afhandelen. Door corona werken steeds meer ondernemers vanuit huis en een ruimte huren in een bedrijfspand biedt lang niet altijd meerwaarde.”

De gemeente Lisse heeft een sluitende begroting en voldoende middelen voor al haar taken en verplichtingen, maar er is niet veel ruimte voor extra ambities. “De komende jaren zullen we nog wat meer interen op onze reserves. Lastenverhoging voor onze inwoners is niet de inzet. Het CDA zoekt het in verstandige uitgaven: anders organiseren, besparingsmogelijkheden zoeken en slimme combinaties van werkzaamheden maken. Waarbij we natuurlijk moeten uitkijken dat goedkoop uiteindelijk geen duurkoop wordt.”

Wonen

Het CDA wil meer huur- en koopwoningen bouwen voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens. “De ruimte is beperkt, dus moeten we nadenken over inbreilocaties en waar mogelijk in de hoogte bouwen.” Van der Zwet vindt dat Lisse de afgelopen collegeperiode hard heeft gewerkt aan het realiseren van nieuwbouwplannen. “Denk aan Nieuw

Meerzicht, De Waterkanten, Kruishoorn en de Greveling. Het project Geestwater/Dever-Zuid moet nu zo spoedig mogelijk starten.”

“Onze ouders, kinderen en kleinkinderen moeten in Lisse kunnen blijven wonen”, vervolgt de lijsttrekker. Om de doorstroming te bevorderen, wil zijn partij bij nieuwbouw zoveel mogelijk voorrang geven aan inwoners van Lisse. “Kopers moeten een sociale of economische binding hebben met het dorp. Ook een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen is maatschappelijk verantwoord. Met andere woorden: kopen is wonen.”

Klimaat en duurzaamheid

Het CDA neemt de klimaatdoelen van Parijs serieus, maar wil wel dat de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar blijft voor de inwoners. “Ons streven is: betaalbaar energieneutraal in 2050. Dat begint met de isolatie van woningen en zonnepanelen op het dak. Daarnaast moeten wijken groen zijn en voorzien van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s.”

De klimaatdoelen spelen een rol bij alle gebiedsplannen van de gemeente. “Zo kijken we bij de herinrichting van sportpark Ter Specke naast verkeersveiligheid ook specifiek naar klimaatadaptatie. Een optie is open bestrating op de parkeerplaats, waardoor overtollig water niet via de riolering hoeft te worden afgevoerd.”

Volgens de partij ontwikkelt de bollensector zich meer en meer richting duurzame teelten. “Deze bedrijven zijn van belang voor landschap, economie en toerisme. Het zou goed zijn als de rijksoverheid op korte termijn biologische bestrijdingsmiddelen toelaat.”

Sociaal domein

Het CDA staat voor een inclusieve samenleving, waarin elk mens meetelt en meedoet. “Afwijkende standpunten zijn prima, zolang we elkaar maar met respect bejegenen. Ik maak me wel zorgen over de toenemende tegenstellingen in de maatschappij. Gelukkig is er in Lisse een brede middengroep, die over het algemeen tevreden is over het wonen, werken en leven hier.”

Net als alle andere gemeenten heeft Lisse te maken met de almaar stijgende kosten van jeugdzorg. “Jongeren die echt zorg nodig hebben, moeten deze kunnen krijgen. Maar we moeten ook kijken naar de thuisbasis van de jongere. En als gemeente moeten we goed nadenken over wat wel en niet onder jeugdzorg valt. Tegenslagen horen bij het leven, daar word je sterker van.”

 ‘Laat het CDA de klus afmaken en de financiën van Lisse verder op orde brengen’ 

Andere speerpunten van het CDA zijn het ondersteunen van mantelzorgers, het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen – bijvoorbeeld via de maatschappelijke stage waarbij jong én oud samen activiteiten ondernemen – en het openhouden van de spoedhuisartsenpost in Voorhout.

Bereikbaarheid

Het CDA wil dat Lisse een directe aansluiting krijgt op de A44. “Dat verlicht de verkeersdruk op de Kanaalstraat. De oostwestverbindingen moeten ook beter, zowel voor de auto, het openbaar vervoer als voor fietsers en voetgangers. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld de snelbus van Noordwijk naar Schiphol een betere dienstregeling krijgt.” Het CDA pleit verder voor beter onderhoud van wandel- en fietspaden en voor een verhard wandelpad langs de Ringvaart en de Greveling.

Inwonersparticipatie

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven kunnen meepraten en meebeslissen. “Dit jaar treedt de Omgevingswet in werking, die inwoners volop de gelegenheid geeft mee te denken over veranderingen in hun woonomgeving.” Van der Zwet benadrukt echter dat niet ieder onderwerp zich leent voor participatie. “Dan ligt de eindbeslissing bij de gemeenteraad, waarin – als het goed is – alle inwoners zich vertegenwoordigd voelen.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear