Lijst 12:
Partij voor iedereen

_BT Clear

Ik ben Mehmet Sagsu (42) , vader van Ferhat (JAD Rijn IJssel) en Ahmet (Havo 5 Olympus) Ik woon sinds 1983 in Malburgen / Immerloo. Ik ben een universitair jurist. Ik ben lid van de MR van Olympus College, lid van de Commissie normen en Waarden van ESA en lid van het wijkplatform Malburgen. Ik ben zoon van de eigenaar van Meram Meubelen. Ik heb een sterk gevoel voor onrecht, ben creatief , betrokken en empathisch. Ik zou me graag vooral willen inzetten voor/over juridische onderwerpen, gelijkwaardigheid, transparantie, democratie, participatie. Bij vragen en tips ben ik bereikbaar via [email protected]

_BT Clear

Onze speerpunten:

1 Aanpak discriminatie. Dit ondermeer door het op de politieke agenda te zetten en eventueel door monitoren van de afhandeling van aangiften.
2 Bevorderen eerlijke sollicitatieprocedures en transparantie daarin, waardoor eventuele discriminatie aan het licht kan komen of voorkomen wordt. Het kan gaan om discriminatie vanwege culturele achtergrond, een beperking, taal, inkomen, sexe of leeftijd.
3 Instellen gemeentelijk ombudsteam.
4 In dit verband ook: bescherming klokkenluiders en vertrouwenspersonen.
5 Armoedebestrijding en –preventie. Instanties als de voedselbank zouden niet nodig moeten zijn. We willen een gemeentelijk beleid ontwikkelen dat erop gericht is voedselbanken, kledingbanken en andere minima-voorzienin­gen uiteindelijk overbodig te maken. In situaties dat mensen echt niet met geld kunnen omgaan bieden we bijstand op maat en in natura, zoals maaltijd voor daklozen en bijv. garantie op een slaapplaats bij temperaturen onder de +5 graden celsius.
6 Experimenteren met een basisinkomen.
7 Meer en betaalbare woningen voor burgers met een laag inkomen.
8 Lagere lokale belastingen en leges voor rijbewijs e.d.
9 Instellen van democratisch gekozen wijkvoorzitters.
10 Jongeren en Studenten moeten meer betrokken worden in de politiek. Wij willen hen met een korte lijn vertegenwoordigen in de raad.
11 Meer stageplekken en werkervaringplaatsen voor scholieren en studenten bevorderen. Dit inzetten als voorwaarde voor vergunning en/of werken met boete of subsidies voor organisaties om dit doel te bereiken.
12 GelrePas voor studenten.
13 Schoolzwemmen voor degenen die nog niet kunnen zwemmen.
14 Eenvoudiger schriftelijk taalgebruik door gemeentelijke instellingen.

15 Mogelijk maken dat scholieren ook eindexamen kunnen doen in de keuzevakken Turks, Arabisch, Spaans, Italiaans, Chinees en Russisch (middels zelfstudie).
16 Bieden van een tweede kans voor mensen die in aanraking gekomen zijn met justitie.
17 Minder regels, bijvoorbeeld voor ondernemers en in de zorg.
18 Lagere parkeertarieven in de avonden, ook buiten de binnenstad.
19 In gebieden als Spijkerkwartier gratis kort parkeren met de blauwe parkeerschijf.
20 Zo mogelijk besparen op kunst en cultuur. In vergelijking met andere steden geeft Arnhem geeft hier extreem veel geld voor uit. Voorlopig kan dit geld in onze ogen beter besteed worden aan armoedebestrijding.

Wij zijn onafhankelijke kandidaten met ieder een eigen deskundigheid en ervaring, wij zijn niet gebonden aan een landelijk partijprogramma. Daarom kunnen we uw belangen optimaal dienen. Wij kennen geen fractiediscipline.

Uw invloed is bij ons maximaal. U kunt altijd input geven en wij zullen proberen uw stem te vertolken in de raad. U kunt ons ombudsteam bellen op
026-2340640. Wij zullen proberen uw klachten op te lossen of daarin te bemiddelen.

Mogen wij uw advocaat zijn in de
Arnhemse raad?

ART.1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Verklaring logo:

1. Tulp is belangrijk in de Nederlandse, Turkse, Perzische, Afrikaanse, Kaukasische, Indiase, Chinese, Japanse en cultuur.
2. Tulp is ook belangrijk in de islamitische cultuur, literatuur en (bouw)kunst.
3. Tulp is via de Turken / Osmanen in Nederland gekomen in de 16e eeuw.
4. Tulp is onze nationale trots. ( Keukenhof + export )
5. Tulp werd en wordt erg gewaardeerd
6. Tulp is symbool voor voorjaar , zon , groen, natuur
7. Tulp symboliseert liefde, vrede, voorspoed, schoonheid, harmonie, multiculturaliteit
8. Tulp is een fraaie kleurrijke bloem en heeft verschillende wortels, een Turkse, Arabische, Koerdische, Surinaamse, Antilliaanse enz. (mozaiek)
9. Tulp groeit, bloeit en is nuttig. Jij bent waardevol ongeacht je wortels. Niet je afkomst , maar je toekomst telt.
10. TULP staat tevens voor Transparantie, Utiliteit, Laagdrempeligheid, Participatie.

  • 46.400 van de 153.800 inwoners van Arnhem (30 %) is migrant.
  • Alle Arnhemmers zijn gelijkwaardig en dienen in vrede en harmonie te leven.
  • Alle Arnhemmers dienen gelijkwaardig en rechtvaardig te worden behandeld.
  • Acceptatie van alle Arnhemmers in een inclusieve samenleving
  • De Arnhemmer staat centraal
  • Duurzaam, divers, dienend en democratisch.
_BT Clear
_BT Clear