Plan B
voor Arnhem

_BT Clear

 

Leo de Groot
Lijsttrekker

Mieke Hegge

 

Cor Nouws

_BT Clear

Hans Eliëns

Karin Schacknat

Heidi Bakker

Adri DuPont

_BT Clear

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Van- uit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Arnhem. Plan B. Omdat er geen planeet B is.

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Arnhem zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid. De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door vee-industrie en verkeer in de directe omgeving van onze stad.

De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. De publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan commercie╠łle partijen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in het klimaatneutraal maken van Arnhem, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de kant. Daar moet verandering in komen!

De gemeente Arnhem heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar korte-termijn-economische-belangen. Dat moet anders. De gemeente behoort er te zijn voor haar inwoners en niet andersom. Een leefbare stad is zeer kostbaar, ook om te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Plan B voor Arnhem.
Van menscentraal naar ecocentraal.

Arnhem leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis. Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Arnhem direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het gebruik van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen we een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle levende wezens. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Arnhem wordt een toonbeeld van duurzame keuzes als jij dat wilt.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is plan B. Een programma zonder vage beloftes die op de lange baan worden geschoven. Geen ‘compromisme’ als doel in zichzelf. Wél idealen die haalbaar zijn. Voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier en die haar verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen.
Arnhem, hou vast aan je idealen!

Leo de Groot
Partij voor de Dieren Arnhem

_BT Clear
_BT Clear
_BT Clear