Geloof
in Arnhem

_BT Clear

Beste Arnhemmer,

Op 21 maart kiest u welke politieke partijen onze stad de komende jaren besturen en welke politici straks aan het roer staan. Wij gaan met een programma van hoop de verkiezingen in, want wij geloven in Arnhem! Een programma met plannen dat laat zien dat wij met de ChristenUnie willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

In het midden lijsttrekker Daniël Becker, met links Nathalie Nede en rechts Ab Zijlstra (respectievelijk nummer 3 en 2 op de lijst)

_BT Clear

Wij willen bouwen aan een stad waarin we omzien naar elkaar, aan een stad waar het soms gaat om ‘ik’ maar net zo veel om ‘wij’. Een stad die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Wij willen een stad met een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij willen uw stem op een integere en betrouwbare manier blijven vertegenwoordigen in de gemeenteraad. We hebben drie speerpunten voor de komende jaren:

  • Goed bestuur
  • Zorg voor elkaar
  • Duurzame stad

Deze speerpunten komen direct en indirect terug in de tien verschillende verkiezingsthema’s. Wij gaan ons de komende jaren voor deze speerpunten inzetten. Kunnen we op uw steun rekenen?

Goed bestuur

Wij willen inzetten op goede relaties tussen burgers en het openbaar bestuur en daarin open, eerlijk en integer te werk gaan, zonder beloftes te doen die niet zijn na te komen. Wij gaan voor een echte samenwerking in het stadsbestuur waarbij partijen elkaar versterken in plaats van elkaar de loef afsteken.

Zorg voor elkaar

Elk mens is waardevol, ongeacht prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, ‘gewenst zijn’ of geluk. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Wij hebben in Arnhem ontzettend veel vrijwilligers. De vrijwilligers moeten beter gefaciliteerd worden in de netwerken waar zij al onderdeel van uitmaken. Eenzaamheid groeit, onder ouderen én jongeren en daar moeten we fel tegen strijden komende jaren. Het contact tussen instellingen en kerken die steeds vaker maatschappelijke taken oppakken en de overheid willen we versterken.

Energie, Klimaat en milieu

Wij zijn voorstander van een volledige energietransitie binnen één generatie. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland. Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen.

Veiligheid

Wij willen structureel overleg tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie over veiligheid. De aantallen coffeeshops en casino’s moeten naar beneden. Er moeten nieuwe afspraken komen over de bestrijding van mensenhandel. De onzichtbaarheid van de prostitutiebranche neemt nog altijd toe en daarmee ook het risico op uitbuiting en mensenhandel. De burger moet beter worden beschermd tegen radicalisering. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is belangrijk om de saamhorigheid in Arnhem te versterken.

Gezin, jeugd en onderwijs

Het is hoog tijd om ook in Arnhem meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. Wij willen inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en meer relatieleed voor ouders kan worden voorkomen.

Werk en inkomen

Niemand mag aan zijn of haar lot worden overgelaten. Wij willen een positief bijstandsbeleid met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. Er komt meer aandacht voor mensen met een beperking die willen werken, betaald of vrijwillig. Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt.

Kunst, cultuur en sport

Wij willen bereikbare en betaalbare sport stimuleren. Wij willen fiets-, vaar-, wandel- en/of hardlooproutes creëren of uitbreiden, om zo op een doeltreffende en kostenvriendelijke manier zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.

Economie

Wij willen sterk inzetten op het bedrijfsleven. Wij willen lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap flink stimuleren. De gemeente moet investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. Voor ons blijft de koopzondag een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede.

Wonen en ruimte

De woningmarkt moet worden gestimuleerd, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Wij zetten ons in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Er zijn regels nodig om de natuur te beschermen.

Mobiliteit

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets. Wij willen een ambitieuze fietsagenda voor Arnhem. Wij willen meer transferia en P&R locaties rondom het centrum en buiten de bebouwde kom om de autodrukte in de stad te verminderen.

Speerpunt ChristenUnie Arnhem: Goed bestuur: open, eerlijk en integer

_BT Clear
_BT Clear