Arnhem voor
iedereen

_BT Clear

Goed werk, prettig wonen en gelijke kansen in een stad waarin maatwerk het uitgangspunt is bij het verstrekken van voorzieningen en hulp. Een stad waarin over plannen van de gemeente áltijd wordt gesproken met bewoners. Daar maakt de PvdA werk van. Daarom zetten we alles op alles voor meer banen in Arnhem. Vaste banen met gelijk loon voor gelijk werk. We willen meer sociale woningen bouwen zodat mensen sneller een huis kunnen vinden in een veilige buurt met schone straten. De PvdA wil dat Arnhem de meest toegankelijke stad van Nederland wordt zodat iedereen mee kan doen. Discriminatie bestrijden we actief, de stad is van ons allemaal: Arnhem voor iedereen.

_BT Clear

Goed werk

Werk is belangrijk voor mensen. Werk biedt bestaanszekerheid, maar geeft ook eigenwaarde en draagt bij aan het sociale netwerk. Voldoende werkgelegenheid in en om de stad is daarom van groot belang. Het huidige stadsbestuur is er onvoldoende in geslaagd mensen aan het werk te houden. Arnhem doet het op dit punt in vergelijking met andere steden slecht. Dat vraagt om een aanpak met een offensief om meer werkgelegenheid naar de stad te halen. De PvdA wil dat samen doen met de ondernemers in de stad. We zetten in op een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad zodat de horeca en detailhandel de banenmotor blijven van de Arnhemse economie. We investeren in Arnhem Studiestad en het behoud van talenten voor de stad en zorgen voor een goede sociale werkvoorziening die mensen helpt en kansen biedt.

Prettig wonen

Het is moeilijk om een betaalbare woning te vinden in Arnhem en de wachtlijsten zijn lang. De PvdA wil daarom meer sociale huurwoningen bouwen. We willen dat de woonlasten dalen. Dit kan bijvoorbeeld ook door het verduurzamen van woningen. De energielasten kunnen dan omlaag voor de huurders. Ook zet de PvdA maximaal in op levensloopbestendige woningen. Als we van mensen vragen om zelfstandig te wonen moet dat wel kunnen. We willen dat mensen wonen in veilige buurten met schonen straten waarin overlast wordt tegengegaan. Er moet in iedere buurt een plek zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zoals een sportclub of een buurthuis. Bewonersinitiatieven betalen minder huur dan commerciële initiatieven als zij een activiteit willen organiseren voor de wijk

Gelijke kansen

In Arnhem moet het niet uit maken in welke wijk je woont of welke achtergrond je hebt. Iedereen heeft gelijke kansen. Daarom wil de PvdA onderwijsachterstanden actief tegen gaan. Kinderen kunnen altijd sporten of naar muziekles ook als daar thuis geen geld voor is. Discriminatie bestrijden we actief, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Bedrijven en instellingen die zich daaraan schuldig maken worden geweerd van aanbestedingen of verliezen hun subsidie. En in Arnhem wordt het vanzelfsprekend dat iedereen hand in hand kan lopen. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt de norm bij alle plannen van de gemeente. Daar wordt nu nog te weinig rekening gehouden bij bijvoorbeeld nieuwbouw van gemeentelijke voorzieningen.

Menselijke maat

Te vaak horen we dat de standaard voorziening die de gemeente biedt niet past. Denk aan een hulpmiddel zoals een rolstoel maar ook een traject dat mensen begeleidt van werk naar werk of bij het verstrekken van een voorziening zoals de bijzondere bijstand. Niet de regels maar de persoonlijke omstandigheden en behoeften zijn bepalend voor wat er nodig is met een betrouwbare en dienstverlenende gemeente die haar afspraken nakomt.

Bewoners bepalen

Veel bewoners hebben de afgelopen vier jaar geklaagd bij de gemeenteraad over dat ze niet zijn betrokken bij plannen van de gemeente. Plannen die hun wijk betreffen en die hun direct aangaan. Het is logisch dat mensen daar boos om worden. Dat kan en moet anders door bij alle plannen altijd met wijkbewoners in gesprek te gaan. De gemeente helpt Arnhemmers bij het opzetten van initiatieven. Ook wil de PvdA dat er een ombudsman komt waar mensen altijd met klachten terecht kunnen die de gemeente betreffen. En het opbouwwerk in de wijken blijft natuurlijk behouden als onafhankelijke ondersteuning van bewoners.

_BT Clear
_BT Clear